Turismo Esperienziale

Sa DomOSC de Casteddu, ammànniat e disvàriat s’oferta culturali, cun unu sistema chi ponit impari e afòrtiat totu is atoris e is istruturas produtivas de su territòriu.

Sa DomOSC at a acùlliri cincu primu bessidas de manifestazionis culturalis traditzionalis de importu, pigadas intra de cuddas cuncordadas ònnia annu de is Pro Loco, in is Comunus de s’Àrea metropulitana de Casteddu (Uda, Cuartùciu e Sestu) e de sa Provìntzia de sa Sardìnnia de Bàsciu (Gèsigu e Santadi), promovendi is produtzionis tìpicas e is atividadis culturalis chi tenint a fundòriu s’annoamentu de is valoris traditzionalis, cun s’ispera de afortiari unu turismu nou: turismu de su sentidu, turismu alternativu, turismu “impressiu”, poita ca is visitadoris, tenendi pagu tempus, bolint intrari in su territòriu e tastari sa traditzioni.

Atòbius de sa DomOSC po is iscolas

Sa DOMOSC est unu logu nou de sotzialidadi, promotzioni, acrescimentu culturali po is generatzionis noas. Sa connoscèntzia de s'arrichesa culturali manna e de sa variedadi poètica nosta est unu passàgiu de importu po allùiri su gèniu in is generatzionis noas.
Marco Lutzu, docenti de etnomusicologia de s'Universidadi de Casteddu, at a presentari a is istudentis unas cantu formas espressivas de sa traditzioni sarda po mori de una metodologia noa chi imperat tecnologias noas. Sa DOMOSC at arriciu 8 unidadis didàticas cun is istudentis de su Liceu Artìsticu e Musicali “Foiso Fois”.

AUGMENTED LAUNEDDAS

S’istrumentu musicali prus connotu e prus de importu de sa traditzioni sarda benit amostau po mori de s’istòria sua e de s’impreu chi at tentu e tenit ancora in sa sotziedadi sarda. Is fainas po ddas fraigari, sa descritzioni de is partis de s’istrumentu e de su repertòriu ant a fàiri intrari a is istudentis a is istruturas musicalis de is sonadas religiosas e de acumpangiamentu a su ballu.

SCHINEPISCI o L’arte dell’improvvisazione

S’improvisatzioni est su fundamentu de su certu poèticu, trabballosu e spassiosu, chi est sa cantada campidanesa, anca is poetas in gara, borta po borta, ndi pesant e cantant a bolu is peis. S’istòria e s’originalidadi de custa forma poètica at a èssiri contada de s’etnomusicòlugu Marco Lutzu ponendidda faci a pari cun traditzionis poèticas de àterus logus de su mundu.
S’abilesa de is cantadoris si movit a ìnturu de is arrègulas de isterrimentu de sa cantada, e cunforma de is formas mètricas prus de importu: su versu e su mutetu longu. Is istudentis, cun s’agiudu de is tecnologias, ant a provari a fàiri unus cantu mutetus.