Còia Maurreddina 25/07/2019

Funt 51 annus chi s’afestat custu rituali antigu, una còia religiosa chi sighit sa liturgia traditzionali de sa Crèsia Catòlica Apostòlica Romana.
Su mengianu de sa còia is isposus si bistint in “Sa Domu Antiga” fadendisì agiudari de is costumistas de sa bidda. Sa di’ de sa còia duas tracas a bois cuncordadas a festa portant a is isposus in prucessioni, cun s’acumpangiamentu de grupus folk e cuaddus de totu sa Sardìnnia. In sa Pratza Manna si fait sa missa, e apustis, cun su rituali de s’Àcua e de Sa Gràtzia, comenti si fait de generatzionis, si beneixint is isposus, po chi tengant sorti bona in vida e arrichesa, felicidadi e giudìtziu. A ùrtimu si segat su pratu cun “Sa Gràtzia”.

Category:
Oràrius

A is 11 de a mengianu: Atòbiu po sa Stampa.
A is 8 e mesu de a meri’: Anticipatzionis de sa festa de su Festival. Sonus, cantus e ballus popularis.

Atastu

Brebei a cassola

Est una cassola de brebei a tocheddus, cota a fogu bàsciu, cun tamata sicada, cibudda, pisitinaga, àpiu, folla de lau e tamata spilloncada.

A Incuru De

LSa Pro Loco de Santadi

In diis de oi sa Pro Loco Santadi est una truma de giòvunus chi de duus annus pagu prus est trabballendi po fàiri crèsciri sa bidda, circhendi de ndi fàiri bessiri a pillu sa bellesa sua naturali e culturali. Sa prenda prus de importu de sa Pro Loco Santadi est sa Còia Maurreddina, chi de prus de 50 annus afestat s’amori cun unu rituali sèmpiri oguali in su tempus. Su presidenti est Ilaria Forresu.

TI CONSILLAUS DE BIRI FINTZAS CUSTUS EVENTUS…