Festival de is Pro Loco 14/09/2019

Su Festival, apariciau de s’assòtziu turìsticu Pro Loco de Sestu, circat de fàiri a manera chi ddoi siat un’atòbiu annuali, po pòdiri pònniri a faci a pari is Pro Loco de sa Regioni, e amostari aici is caraterìsticas de is territòrius. Totu is biddas, totu is logus, tenint cosas tìpicas, de su logu, cosas de papari, durcis, binu, ortalìtzia.
In custu Festival, chi ddu podeus tzerriari fintzas Atòbiu Enogastronòmicu, is Pro Loco ant a amostari a su pùblicu e a is turistas comenti si faint is pratus traditzionalis e ddus ant a fàiri tastari.

Category:
Oràrius

A is 11 de a mengianu: Atòbiu po sa Stampa.
A is 8 e mesu de a meri’: Anticipatzionis de sa festa de su Festival. Sonus, cantus e ballus popularis.

Atastu

Malloreddus cun bànnia de sirboni, purputza de su logu e pantzeta afumiada

Est un’arritzeta chi si fiat pèrdia, torrada a nàsciri gràtzias a sa testimonia de is bècius e chi sa Pro Loco de Sestu est torrendi a fàiri. Ingredientis: malloreddus fatus in domu; petza de sirboni, purputza de su logu (sartitzu friscu), pantzeta afumiada, ollu, binu nieddu, afàbica meda, perdusèmini e allu, tamata passada, casu de brebei stasonau, pani costedda.

A Incuru De

Sa Pro Loco de Sestu

Nàsciu in su 1985, s’Assòtziu Turìsticu Pro Loco, in custus 25 annus, at apariciau: “Mostra regionale del Prodotto Agroalimentare”, “Natale Insieme a Sestu, “Carnevale Sestese”, Festival delle Pro Loco, Festival canoro Città di Sestu. Tocat a arremonari puru is cursus po imparari a fàiri su pani “Sestese” e de artisanau “Su strexu de fenu”.

TI CONSILLAUS DE BIRI FINTZAS CUSTUS EVENTUS…